Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa na czas określony – na zastępstwo.

Utworzono dnia 10.10.2019

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
– umowa na czas określony – na zastępstwo.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje chętnych na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Forma zatrudnienia:

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o pracę na ½ etatu na czas określony – na zastępstwo, w systemie zadaniowego czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy:

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin oraz teren powiatu lubelskiego.

I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

2) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

3) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

4) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

8) Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem;

9) Znajomość przepisów w zakresie działania: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, KPA.

2. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

3) Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;

4) Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6) Podpisane oświadczanie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) Podpisane oświadczanie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

8) Podpisane oświadczanie, iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

9) Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

10) Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w  realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy odpowiednio z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pracy z rodziną;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym pedagogicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o złożenie oferty i wszystkich wymaganych dokumentów osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o naborze  na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa na czas określony – na zastępstwo do dnia 25 października 2019 r. do godz. 15.00.

 

IV. Dodatkowe informacje:

1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 442-10-21 Pan Sławomir Styk Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej;

2) Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;

3) Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

4) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane do zatrudnienia można odebrać w Sekretariacie po ogłoszeniu wyniku.

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 250

W poprzednim tygodniu: 456

W tym miesiącu: 528

W poprzednim miesiącu: 1818

Wszystkich: 60694